Makaleler

1. Emniyeti Suiistimal Suçu, İÜHFM, Cilt: LVII, Sayı: 1-2, 1999, s. 3-43.

2. Mağdurun Suça Yol Açması, İÜHFM, Cilt: LXI, Sayı: 1-2, 2003, s. 3-33.

3. Yüz Kızartıcı Suç Kavramı, Polis Dergisi, Sayı: 36, 2003, s. 441-447.

4. İnternetten Kaynaklanan Ceza Sorumluluğundaki Gelişmeler, MHB, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Sayı: 1-2, 2003, s. 253-289.

5. Bankalar Kanunu’nda Yer Alan Suçlara İlişkin Usuli Hükümler ve Cezaların İnfazı, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt: III, İstanbul, Beta, 2003, s. 565-583.

6. Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı ve Ceza Hukuku Sorunları, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayını, 2004, s. 247-282.

7. Megan Kanunu (ABD.’nde Cinsel Suç Faillerinin Sicile Kaydı ve Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması), AÜEHFD, Cilt: VIII, Sayı: 1-2, 2004, s. 233-262

7a. Özellikle Mağduru Çocuk Olan Mükerrir Cinsel Suç Faillerine Karşı Toplumun Korunması Bağlamında Megan Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar, CHKD, Cilt: 2, Sayı: 1-2, 2014, s. 235-240.

8. (TCK Tasarısında) Malvarlığına Karşı Suçlar, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 2, 2004, s. 190-196.

9. 5271 sayılı CMK’da Müdafi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 3, 2005, s. 125-130.

10. İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Ankara, Turhan, 2005, s.99-109.

* Makaleye Atıf Yapan Danıştay ve BİM Kararları

- Danıştay 6. D, 11.02.2021, 2019/15857-2021/1733

- Gaziantep BİM, 4. İDD, 17.11.2020, 2019/4096-2020/3761

- Gaziantep BİM, 4. İDD, 24.11.2020, 2019/4106-2020/3853

11. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Müdafiin Görevden Yasaklanması Hali ve Bunun Alman Hukuku’ndaki Düzenlemesiyle Karşılaştırılması, Polis Dergisi, Sayı: 44, 2005, s. 22-27.

12. 5411 sayılı Kanunda Öngörülen Kabahatler, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, 2005, s. 192-200.

13. TCK, CMK ve Kabahatler Kanunundaki Son Değişiklikler Ne Getiriyor?, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 9, 2006, s. 203-218.

14. Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Ağustos 2007, s.263-275.

* Makaleye Atıf Yapan Yargıtay Kararları

- CGK, 28.09.2021, 2020/477- 2021/429

- 7. CD, 24.05.2010, 2007/18356-2010/734

- 7. CD, 24.10.2011, 2008/15880-2011/18994

15. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları ile İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Arasındaki İlişki, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, Yıl:3, Sayı:6, Temmuz 2008, s.12-13.

16. Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 24, Nisan 2014, s.57-73.

17. Türk Ceza Hukuku’nda Emrin İfasının Hukuki Niteliğinin Alman ve İtalyan Ceza Hukuku’yla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, GÜHFD, Cilt: 18, Sayı: 2, Nisan 2014, s. 203-252. (Makalenin tablolu hali için tıklayınız)

18. Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi, İÜHFM, Cilt: LXXIII, Sayı: 1, 2015, s.63-90.

19. Kitap İncelemesi: Gropp, Strafrecht Allgemeiner Teil (Ceza Hukuku Genel Kısım), Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 35, Aralık 2017, s.230-243.

20. Bericht über die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder”: Meinungsfreiheit und Ehrschutzdelikte, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Ed. Yenisey F., Özgenç İ., Nuhoğlu A., Sözüer A., Turhan F., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.91-100.

21. Cinsel Saldırı Suçunun Tanımında Modeller ve İspat Meselesi,  CHKD, Cilt: 11, Sayı: 2, 2024, s. 230-247.