Tebliğler

1. “Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar“, Finansal Suçlar-1: Bankacılık Suçları Paneli, İstanbul Barosu, Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonu, 24.06.2007, in: Banka ve Finans Hukuku: Panel ve Seminer Notları, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2009, s.264-276.

2. “Türk Ceza İnfaz Hukuku’ndaki Son Gelişmeler“, Türkiye – Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015, s. 69-82.

3. “Markaların Korunması Hakkında KHK’daki Suçların Tasnifi ve Değerlendirilmesi“, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum, 13/14.10.2014, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2016, s.17-27.

4. “Avrupa Konseyi’nin Uzlaştırmaya Dair Tavsiye Kararları ve Türk Uzlaştırma Düzenlemeleri“, Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Rize, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara, 2018, s.51-64.

5. “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler“, Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-7, İstanbul, 3 Mayıs 2017, in: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar), Ed. Helvacı/Uzel/Sönmez/Özsoy, İstanbul, 2019, s.325-350.

7. “İade Amacıyla Geçici Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri“, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu, 13-14 Nisan 2018, Antalya, in: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019, s. 3277-3291. & in: Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Sempozyumu, Tebliğler 13-14 Nisan 2018 / Antalya, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ocak 2020, s. 65-77.

8. “Alman ‘Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (Bundesamt für Verfassungsschutz) Kuruluş, Görev ve Yetkileri, Aldığı Kararların Uygulamaya Yansımaları“, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri Sempozyumu, Ed. Özgenç, Ankara, Seçkin, 2022, 261-282.