iletisim1

Tebliğler

1. “Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar“, Finansal Suçlar-1: Bankacılık Suçları Paneli, İstanbul Barosu, Bankacılık ve Finansal Kurumlar Komisyonu, 24.06.2007, in: Banka ve Finans Hukuku: Panel ve Seminer Notları, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2009, s.264-276.

2. “Türk Ceza İnfaz Hukuku’ndaki Son Gelişmeler“, Türkiye – Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2015, s. 69-82.

3. “Markaların Korunması Hakkında KHK’daki Suçların Tasnifi ve Değerlendirilmesi“, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum, 13/14.10.2014, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2016, s.17-27.

4. “Avrupa Konseyi’nin Uzlaştırmaya Dair Tavsiye Kararları ve Türk Uzlaştırma Düzenlemeleri“, Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Rize, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Ankara, 2018, s.51-64.

5. “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler“, Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-7, İstanbul, 3 Mayıs 2017, in: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar), Ed. Helvacı/Uzel/Sönmez/Özsoy, İstanbul, 2019, s.325-350.

6. “Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanımına Dair Düzenlemelerin Gelişimi: Suç Olmaktan Çıkarma ve Diversiyon (Cezalandırmadan Sapma) Eğilimleri“, Adalet İstanbul Dergisi, Yıl 6, Sayı 13, Haziran 2019, s.70-73.

7. “İade Amacıyla Geçici Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri“, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu, 13-14 Nisan 2018, Antalya, in: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019, s. 3277-3291. & in: Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Sempozyumu, Tebliğler 13-14 Nisan 2018 / Antalya, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ocak 2020, s. 65-77.